Steiermärkische Sparkasse

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG
Am Sparkassenplatz 4, A-8010 Graz

A-8011 Graz, P.O.B. 844
Austria / Europe

Phone: +43 50100 - 36000
Fax: +43 50100 - 936000
SWIFT: STSPAT2G
Routing Code: 20815

English site: www.steiermaerkische.com
German site: www.steiermaerkische.at
Email: info@steiermaerkische.at

KYC/Compliance Information

Standard Settlement Instructions

Terms and Conditions

Contact Persons International Operations and FI

Address

Sparkassenplatz 4, 8010 Graz, Austria

Visitor's address
Graz, Sparkassenplatz 4, 3rd Floor
Phone: +43 50100 - 35634
Fax: +43 50100 - 935634
SWIFT: STSPAT2G
Reuters: GRAZ
Internet: www.steiermaerkische.at or www.steiermaerkische.com